ශ්‍රී ලංකාවේ ණය තෝරා ගැනීම

අද නිකුත් කරන ලද ණය
මාර්ගගත ණය ලබා දීම තකලින ශ්‍රේණි ගත කිරීම් අනිවාර්යෙන් මුදල් ලබා ගැනීමට ,එකවර අයදුම්පත් 3 ක් යොමු කරන්න

ඉහළ අනුමතවීම

ඉහළ අනුමතවීම
ණය මුදල දක්වා 40 000
පොළී අනුපාතය සිට 12 %
  • කාලය දක්වා 122 දින
  • අනුමත වීම 98%
  • වයස සිට 22 අවුරුදු
මුදල් ලබා ගන්න සිට අරමුදල් බැර කිරීම 10 විනාඩි

ශ්‍රේණි ගත කිරීමක් සිදු කරන විට පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුයි:

ණය අනුමත වීමේ නිර්ණායක

මාර්ගගත ණය සැකසීම (අනුමත වීම) පද්ධතිය විශ්ලේෂණය සහ අධික්ෂණය

ණය ලැබීමේ කාලය

කාලය ගණනය කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය සම්පුර්ණ වූ පසු ගිණුමට මුදල් ප්‍රේශනය

සමාන්‍ය කොන්දේසි

කොන්දේසි සංසදනය: ණය % අනුපාතය ,කාලය,ප්‍රමාණය සහ ණයගැණුම් කරුට ලබා දීම

ණය ගැණුම්කරුට උපදෙස්

ණයක් ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් කුමක් කළ යුතුද? ඉල්ලූ මුදලක් අඩු කිරීමට සහ ණය කාලය වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ රුපියල් 15,000 කට ණයක් ගෙන ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවහොත්, ඔබ මෙම මුදල විවිධ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනවල 2-3 ගුණයකින් බෙදිය යුතුය. එකවර අයදුම්පතක් පුරවා ගැනීම.

අනුමතවීමේ සම්භාවිතාවය ඉහළ නංවා ගන්නේ කෙසේද .අප ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ විවිධ ආයතන වලට එකම වෙලාවේ අයදුම් පත්‍රයක් යවන්න කියලයි. ඒ වගේම ණය විශේෂයන්ට ඒ වගේම වැදගත් කොපමණ කාලයකට ගත වෙනවද , පොළී අනුපාතය, නැවත ගෙවීමේ කාල සටහන සහ සම්පුර්ණයෙන් නැවත ගෙවිය යුතු මුදල .ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය,ණය ,සක්‍රිය ණය යනාදිය ස්ථාවරයි එම නිසා ඔබ අයදුම්පත එවීමට පෙර ඒවා ගැන දැනුවත් වෙන්න.

කිසිම ආයතනය ඔබේ ණය අනුමත කර නොමැතිනම් ඔබ ඔබගේ ණය ඉතිහාසය අලුත් කළ යුතුයි.පවත්නා ණය නිදහස් කරන්න.නිශ් චිත කාල සීමාවක් රැදී සිටින්න ඉන්පසු ඔබ ණය මුදල් ලබා ගෙන නොමැති ආයතන මගින් අවම ණයක් ලබා ගැනීමට කිහිපවතාවක් උත්සහ කරන්න

ඔබට නියමිත වේලාවට ණය ආපසු ගෙවීමට නොහැකි නම්, පොළිය ගෙවා ඔබේ ණය මුදල දීර්ඝ කරන්න, එසේ නොමැතිනම් පොළිය වැඩි වනු ඇත. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඔබේ මූල්‍ය දුෂ්කරතා පිළිබඳව ණය ආයතනය වහාම දැනුවත් කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ආයතනය ගිවිසුමේ අඩක් දීර්ඝ කර ණය ගිවිසුම ඔබට සුදුසු ලෙස අලුත් කරනු ඇත.